วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2553

รวมบทสวดมนต์–watphut.blogspot.com

20081218102154_5234                     

พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง,....
ค๎รีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง,
ทานาทิธัมมะวิธินา ชิต๎วา มุนินโท,
........ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
พระจอมมุนี ได้ชนะพญามารผู้นิรมิตแขนมากตั้งพัน ถืออาวุธครบมือ
ขี่คชสารครีเมขละพร้อมด้วยเสนามาร โห่ร้องก้องกึก ด้วยธรรมวิธีทานบารมี
เป็นต้น ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น,
มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง,....
โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง,
ขันตีสุทันตะวิธินา ชิต๎วา มุนินโท,
.........ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
พระจอมมุนี ได้ชนะอาฬวกยักษ์ผู้มีจิตกระด้าง ปราศจากความอดทน
มีฤทธิ์พิลึกยิ่งกว่าพญามารเข้ามาต่อสู้ยิ่งนัก จนตลอดรุ่ง
ด้วยวิธีทรมานเป็นอันดีคือพระขันตี ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน
ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น,
นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง,....
ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง,
เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิต๎วา มุนินโท,
.......ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
พระจอมมุนี ได้ชนะช้างตัวประเสริฐชื่อนาฬาคิรี เป็นช้างเมายิ่งนัก
แสนที่จะทารุณประดุจไฟป่าและจักราวุธและสายฟ้า
ด้วยวิธีรดลงด้วยน้ำคือพระเมตตา ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน
ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น,
อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง,....
ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง,
อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิต๎วา มุนินโท,
........ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
พระจอมมุนี มีพระหฤทัยไปในที่จะกระทำอิทธิปาฏิหาริย์
ได้ชนะโจรชื่อองคุลิมาล (ผู้มีพวงคือนิ้วมือมนุษย์) แสนร้ายกาจ
มีฝีมือถือดาบวิ่งไล่พระองค์ไปสิ้นทาง ๓ โยชน์
ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น,
กัต๎วานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา,....
จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ,
สันเตนะ โสมะวิธินา ชิต๎วา มุนินโท,
........ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
พระจอมมุนี ได้ชนะความกล่าวร้ายของนางจิญจมาณวิกา ผู้ทำอาการ
ประหนึ่งว่ามีครรภ์ เพราะทำไม้มีสัณฐานอันกลมให้เป็นประดุจมีท้อง
ด้วยวิธีสมาธิอันงามคือความระงับพระหฤทัยในท่ามกลางหมู่ชน
ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น,
สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะ กะวาทะเกตุง,....
วาทาภิโรปิตะ มะนัง อะติอันธะภูตัง,
ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิต๎วา มุนินโท,
.......ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
พระจอมมุนี รุ่งเรืองแล้วด้วยประทีปคือปัญญา ได้ชนะสัจจกนิครนถ์
ผู้มีอัชฌาสัยในที่จะสละเสียซึ่งความสัตย์ มีใจในที่จะยกถ้อยคำของตนให้สูง
ดุจยกธง เป็นผู้มืดมนยิ่งนัก ด้วยเทศนาญาณวิธีคือรู้อัชฌาสัยแล้วตรัสเทศนา
ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น,
นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุทธัง มะหิทธิง,..
ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต,
อิทธูปะเทสะวิธินา ชิต๎วา มุนินโท,
............ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
พระจอมมุนี โปรดให้พระโมคคัลลานเถระพุทธชิโนรส นิรมิตกายเป็นนาคราช
ไปทรมานพญานาคราช ชื่อนันโทปนันทะ ผู้มีความรู้ผิด มีฤทธิ์มาก
ด้วยวิธีอันให้อุปเท่ห์แห่งฤทธิ์แก่พระเถระ ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่่าน
ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น,
ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง,.....
พ๎รัห๎มัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง,
ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิต๎วา มุนินโท,
.......ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
พระจอมมุนี ได้ชนะพรหมผู้มีนามว่าท้าวพกา ผู้มีฤทธิ์ มีอันสำคัญตนว่า
เป็นผู้รุ่งเรืองด้วยคุณอันบริสุทธิ์ มีมืออันท้าวภุชงค์ คือทิฏฐิที่ตนถือผิด
รัดรึงไว้แน่นแฟ้นแล้ว ด้วยวิธีวางยาอันพิเศษคือเทศนาญาณ
ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น,
เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา,...
โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที,
หิต๎วานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ,
...........โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ ฯ
นรชนใด มีปัญญา ไม่เกียจคร้าน สวดก็ดี ระลึกก็ดี ซึ่งพระพุทธชัยมงคล
๘ คาถา แม้เหล่านี้ทุกๆ วัน นรชนนั้นจะพึงละเสียได้ ซึ่งอุปัทวอันตรายทั้งหลาย
มีประการต่างๆ เป็นเอนก ถึงซึ่งวิโมกขสิวาลัยอันเป็นบรมสุขแล.
ถ้าใช้สวดบทนี้ให้กับตัวเราเอง ให้ใช้คำว่า “เม” แทน “เต” ซึ่งหมายถึงผู้อื่นทั่วไป
ชัยปริตร (มหาการุณิโก)
มะหาการุณิโก นาโถ...........
หิตายะ สัพพะปาณินัง
ปูเรต๎วา ปาระมี สัพพา
..........
ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
...........โหตุ เต ชะยะมังคะลัง ฯ
พระพุทธเจ้าผู้ทรงมีพระมหากรุณา เป็นนาถะของสัตว์ทรงบำเพ็ญบารมี
ทั้งปวง เพื่อเกื้อกูลแก่มวลสัตว์ทั้งหลาย ทรงบรรลุพระสัมโพธิญาณอันสูงสุด
ด้วยสัจวาจาภาษิตนี้ ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่านเถิด,
ชะยันโต โพธิยา มูเล..............
สัก๎ยานัง นันทิวัฑฒะโน
เอวัง ต๎วัง วิชะโย โหหิ
............
ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล
อะปะราชิตะปัลลังเก
...............
สีเส ปะฐะวิโปกขะเร
อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง
.........อัคคัปปัตโต ปะโมทะติ ฯ
ขอท่านจงมีชัยชนะในชัยมงคลพิธี เหมือนพระจอมมุนีผู้เพิ่มพูนความยินดี
แก่ชาวศากยะทั้งหลาย ทรงชำนะมาร ณ โคนโพธิพฤกษ์ ทรงถือความเป็น
ผู้เลิศบรรเทิง อยู่บนอปราชิตบัลลังก์เหนือพื้นปฐพีอันเป็นที่แรกเกิดแห่ง
ดอกบัว เป็นจอมดินซึ่งเป็นที่อภิเษกแห่งพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ฉะนั้นเถิด,
สุนักขัตตัง สุมังคะลัง..............
สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง
สุขะโณ สุมุหุตโต จะ
...............
สุยิฏฐัง พ๎รัห๎มะจาริสุ
ปะทักขิณัง กายะกัมมัง
...........
วาจากัมมัง ปะทักขิณัง
ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง
...........
ปะณิธี เต ปะทักขิณา
ปะทักขิณานิ กัต๎วานะ
..............ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ ฯ
กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม อันสุจริตและความปรารถนาของท่านอัน
สุจริต เป็นฤกษ์ดี มงคลดี แข็งดี รุ่งดี ขณะดี ครู่ดี และเป็นการบูชาดีใน
ท่านผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลาย คนทำกรรมที่สุจริตย่อมได้ผลเจริญดี,
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง.............
รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะพุทธานุภาเวนะ
..............
สัพพะธัมมานุภาเวนะ
สัพพะสังฆานุภาเวนะ
...............สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ
ขอสรรพมงคลจงมีแก่ท่าน ขอเหล่าเทพยดาทั้งปวงจงรักษาท่าน
ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า ด้วยอำนาจแห่งพระธรรม
ด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญ.

.

รวมบทสวดมนต์ – watphut.blogspot.com

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ภาพงานบุญ


india2553

dj100.25พาเที่ยวอินเดียหลวงพ่อพุทธเมตตาที่พุทธคยา

DSC08813 

 
Design by Wordpress Templates | Bloggerized by Free Blogger Templates | Web Hosting Comparisons