วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553

บทสวดและคำแปล อัฏฐังคิกะมัคคะคาถา

DSC08302 

อัฏฐังคิกะมัคคะคาถา

มัคคานัฏฐังคิโก  เสฏโฐ        สัจจานัง  จะตุโร  ปะทา,

วิราโค  เสฏโฐ  ธัมมานัง       ทิปะทานัญจะ  จักขุมา,

เอเสวะ  มัคโค  นัตถัญโญ     ทัสสะนัสสะ  วิสุทธิยา,

เอตัญหิ  ตุมเห  ปะฏิปัชชะถะ  มาระเสนัปปะโมหะนัง

เอตัญหิ  ตุมเห  ปะฏิปันนา    ทุกขัสสันตัง  กะริสสะถะ,

อักขาโต  โว มะยา มัคโค     อัญญายะ  สัลละสัตถะนัง,

ตุมเหหิ  กิจจัง  อาตัปปัง      อักขาตาโร  ตะถาคะตา,

ปะฏิปันนา  ปะโมกขันติ       ฌายิโน  มาระพันธะนาติ.

คำแปล  อัฏฐังคิกมัคคคาถา

           บรรดามรรคาทั้งหลาย  มรรคมีองค์แปด  ประเสริฐสุด บรรดาสัจธรรมทั้งหลาย ธรรมสี่บท (อริยสัจ ๔ ) ประเสริฐสุด บรรดาคุณธรรมทั้งหลาย วิราคธรรม ประเสริฐสุด  และบรรดาสัตว์สองเท้าทั้งหลาย  พระพุทธเจ้า ผู้มีจักษุทรงเป็นผู้ประเสริฐสุด  ทางนี้เท่านั้น  มิใช่ทางอื่น  เพื่อความบริสุทธิแห่งทัศนะ  (ความเห็น) ของเธอทั้งหลาย  จงดำเนินตามทางนั้น  ซึ่งทำให้มารและเสนามารหลงทางได้  ก็เมื่อเธอดำเนินไปตามทางนั้นได้แล้ว  ก็จักสิ้นทุกข์

          ทางเพื่อรู้ถึงธรรมเครื่องถอนกิเลสเพียงดังลูกศร  เราตถาคตบอกพวกเธอแล้ว  พวกเธอต้องบำเพ็ญเพียงให้เข้มข้นเอง  เราตถาคต  เป็นเพียงผู้ชี้แนะเท่านั้น  ภิกษุทั้งหลาย  ผู้เพ่งพินิจดำเนินไปตามทางนั้นแล้วจะพ้นบ่วงมารไปได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ภาพงานบุญ


india2553

dj100.25พาเที่ยวอินเดียหลวงพ่อพุทธเมตตาที่พุทธคยา

DSC08813 

 
Design by Wordpress Templates | Bloggerized by Free Blogger Templates | Web Hosting Comparisons