วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553

บทสวดและคำแปล อาทิยะสุตตะคาถา

DSC08302 

อาทิยะสุตตะคาถา

ภุตตา โภคา  ภัจจา                  วิติณณา  อาปะทาสุ เม
อุทธัคคา  ทักขิณา  ทินนา         อะโถ  ปัญจะ  พะลี  กะตา
อุปัฏฐิตา  สีละวันโต                 สัญญะตา  พรัหมะจาริโน
ยะทัตถัง  โภคะมิจเฉยยะ            ปัณฑิโต  ฆะระมาวะสัง
โส  เม  อัตโถ  อะนุปปัตโต        กะตัง  อะนะนุตาปิยัง
เอตัง  อะนุสสะรัง  มัจโจ            อะริยะธัมเม  ฐิโต  นะโร
อิเธวะ  นัง  ปะสังสันติ                เปจจะ สัคเค  ปะโมทะตีติ ฯ

คำแปล  อาทิยะสุตตะคาถา

          เราได้บริโภคโภคะทั้งหลาย  ได้เลี้ยงดูท่านที่ควรชุบเลี้ยง  ได้ข้ามพ้นอันตรายทั้งหลายไป  ได้ถวายทักษิณาที่เจริญผลแล้ว  อนึ่งเราได้บำเพ็ญพลีกรรมทั้งห้าประการ  ได้อุปัฏฐากท่านผู้มีศีลสำรวมประพฤติพรหมจรรย์แล้ว  บัณฑิตผู้ครองเรือน  ปรารถนาโภคะ  เพื่อประโยชน์อันใด  เราได้บรรลุถึงประโยชน์อันนั้นแล้ว  เราได้ทำกรรมที่ไม่ให้เกิดความเดือดร้อนภายหลังแล้ว  นรชนผู้จะต้องตาย  เมื่อระลึกถึงคุณข้อนี้  ย่อมดำรงอยู่ในอริยธรรม  เทพดาและมนุษย์ทั้งหลาย  ย่อมสรรเสริญเยินยอ  ท่านผู้นั้นในโลกนี้  เขาละโลกนี้ไปแล้ว  ย่อมร่าเริงใจในสวรรค์

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ภาพงานบุญ


india2553

dj100.25พาเที่ยวอินเดียหลวงพ่อพุทธเมตตาที่พุทธคยา

DSC08813 

 
Design by Wordpress Templates | Bloggerized by Free Blogger Templates | Web Hosting Comparisons