วันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2553

บทสวดและคำแปล นะมะการะสิทธิคาถา

นะมะการะสิทธิคาถา 

นะมะการะสิทธิคาถา โย จักขุมา โมหะมะลาปะกัฏโฐ สามัง วะ พุทโธ สุคะโต วิมุตโต มารัสสะ ปาสา วินิโมจะยันโต ปาเปสิ เขมัง ชะนะตัง วิเนยยัง ฯ พุทธัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ โลกัสสะ นาถัญจะ วินายะกัญจะ ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ ฯ ธัมโม ธะโช โย วิยะ ตัสสะ สัตถุ ทัสเสสิ โลกัสสะ วิสุทธิมัคคัง นิยยานิโก ธัมมะธะรัสสะ ธารี สาตาวะโห สันติกะโร สุจิณโณ ฯ ธัมมัง วะรันตัง สิระสา นะมานิ โมหัปปะทาลัง อุปะสันตะทาหัง ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ ฯ สัทธัมมะเสนา สุคะตานุโค โย โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะเชตา สันโต สะยัง สันตินิโยชะโก จะ สวากขาตะธัมมัง วิทิตัง กะโรติ ฯ สังฆัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ พุทธานุพุทธัง สะมะสีละทิฏฐิง ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ ฯ

คำแปล นะมะการะสิทธิคาถา

            ท่านพระองค์ใด  มีพระปัญญาจักขุ  ขจัดมลทิน  คือโมหะเสียแล้ว  ได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้า  โดยลำพังพระองค์เอง  เสด็จไปดี พ้นไปแล้ว  ทรงเปลื้องชุมนุมชนอันเป็นเวไนยจากบ่วงแห่งมาร  นำมาให้ถึงความเกษม  ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายนมัสการพระพุทธเจ้า  ผู้บวรพระองค์นั้น  ผู้เป็นนาถะและเป็นผู้นำแห่งโลก  ด้วยเดชพระพุทธเจ้านั้น  ขอความสำเร็จแห่งชัยชนะจงมีแก่ท่าน  และขออันตรายทั้งมวลจงถึงความพินาศ

            พระธรรมเจ้าใด  เป็นดุจธงชัยแห่งพระศาสดาพระองค์นั้น  แสดงทางแห่งความบริสุทธิ์แก่โลก  เป็นคุณอันนำพ้นยุคเข็ญ  คุ้มครองผู้ทรงธรรม  ประพฤติดีแล้ว  นำความสุขมา  ทำความสงบ  ข้าพระพุทธเจ้า  ขอถวายนมัสการพระธรรม อันบวรนั้น  อันทำลายโมหะระงับความเร่าร้อน  ด้วยเดชพระพุทธเจ้านั้น  ขอความสำเร็จแห่งชัยชนะจงมีแก่ท่าน  และขออันตรายทั้งมวลจงถึงความพินาศไป

           พระสงฆ์เจ้าใดเป็นเสนาประกาศพระสัทธรรมดำเนินตามพระศาสดา  ผู้เสด็จดีแล้ว(คือมีสมานฉันท์ในอันประกาศศาสนา) ผจญเสียซึ่งอุปกิเลสอันลามกของโลก  (คือความชั่วลามกของชุมนุมชนด้วยสั่งสอนให้ละเสีย) เป็นผู้สงบเองด้วย  ประกอบผู้อื่นไว้ในความสงบด้วย  ย่อมทำพระธรรมอันพระศาสดาตรัสดีแล้วให้มีผู้รู้ตาม  ข้าพระพุทธเจ้าทั้งขอนมัสการพระสงฆ์เจ้า  ผู้บวรนั้นผู้ตรัสรู้  ตามพระพุทธเจ้า  มีศีลและทิฏฐิเสมอกัน  ด้วยเดชพระสงฆ์เจ้านั้น  ขอความสำเร็จแห่งชัยชนะ จงมีแก่ท่าน  และขออันตรายทั้งมวล  จงถึงความพินาศ เทอญ

วัดพุทธบูชา บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ~ สวดมนต์วัดพุทธบูชา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ภาพงานบุญ


india2553

dj100.25พาเที่ยวอินเดียหลวงพ่อพุทธเมตตาที่พุทธคยา

DSC08813 

 
Design by Wordpress Templates | Bloggerized by Free Blogger Templates | Web Hosting Comparisons