วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553

บทสวดและคำแปล พระกะถาวัตถุ

DSC08302 

พระกะถาวัตถุ

        ปุคคะโล  อุปะลัพภะติ  สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนาติ  อามันตา ฯ
โย  สัจฉิกัตโถ  ปะระมัตโถ  ตะโต  โส  ปุคคะโล  อุปะลัพภะติ
สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนาติ ฯ นะ เหวัง  วัตตัพเพ  ฯ  อาชานาหิ
นิคคะหัง  หัญจิ  ปุคคะโล  อุปะลัพภะติ  สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนะ
เตนะ  วะตะ  เร วัตตัพเพ  โย สัจฉิกัตโต  ปะระมัตโถ  ตะโต  โส
ปุคคะโล  อุปะลัพภะติ  สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนาติ ฯ  มิจฉา ฯ

คำแปล พระกะถาวัตถุ

          สกวาที ถามว่า สัตว์บุคคลชายหญิงย่อมมีได้โดยอรรถแจ่มแจ้ง  โดยประมัตถ์คืออรรถสูงสุดหรือ ปรวาที ตอบว่า ย่อมมีได้  สกวาที ถามว่า  อรรถแจ่มแจ้งเป็นจริง  อรรถอย่างยิ่งสูงสุดใด  สัตว์บุคคลชายหญิงนั้น  ย่อมมีได้โดยอรรถแจ่มแจ้งเป็นจริงโดยอรรค อย่างยิ่งสูงสุดนั้นหรือ

          ปรวาทีตอบว่า  ไม่พึงกล่าวอย่างนั้นเลย  สกวาทีกล่าวว่า  ท่านจงยอมรับนิคคหะคือโทษควรข่มขี่  ถ้าสัตว์บคคลชายหญิง  ย่อมมีได้โดยอรรคแจ่มแจ้งเป็นจริงโดยอรรถอย่างยิ่งสูงสุดไซร์

          ท่านผู้เจริญ เพราะเหตุนั้นแล  เมื่อพึงกล่าวว่า  อรรถแจ่มแจ้งเป็นจริง  อรรถอย่างยิ่งสูงสุดใด  สัตว์บคคลชายหญิงนั้น  ย่อมมีได้โดยอรรถ  แจ่มแจ้งเป็นจริงโดยอรรถอย่างยิ่งสูงสุดนั้นย่อมเป็นคำกล่าวผิด

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ภาพงานบุญ


india2553

dj100.25พาเที่ยวอินเดียหลวงพ่อพุทธเมตตาที่พุทธคยา

DSC08813 

 
Design by Wordpress Templates | Bloggerized by Free Blogger Templates | Web Hosting Comparisons