วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2553

บทสวดและคำแปล เทวะตาภิสัมมันตะนะคาถา

DSC08816 

เทวะตาภิสัมมันตะนะคาถา

               ยานีธะ  ภูตานิ  สะมาคะตานิ
               ภุมมานิ  วา ยานิ  วะ อันตะลิกเข
               สัพเพ  วะ ภูตา  สุมะนา  ภะวันตุ
               อะโถปิ  สักกัจจะ  สุณันตุ  ภาสิตัง
               สุภาสิตัง  กิญจิปิ  โว ภะเณมุ
               ปุญเญ  สะตุปปาทะกะรัง  อะปาปัง
               ธัมมูปะเทสัง   อะนุการะกานัง
               ตัสมา  หิ ภูตานิ สะเมนตุ  สัพเพ
               เมตตัง  กะโรถะ  มานุสิยา  ปะชายะ
               ภูเตสุ  พาฬหัง  กะตะภัตติกายะ
               ทิวา  จะ รัตโต จะ  หะรันติ  เย  พะลิง
               ปัจโจปะการัง  อะภิกังขะมานา
               เต  โข  มะนุสสา  ตะนุกานุภาวา
               ภูตา  วิเสเสนะ  มะหิทธิกา จะ
               อะทิสสะมานา มะนุเชหิ  ญาตา
               ตัสมา  หิ เน  รักขะถะ  อัปปะมัตตา ฯ

คำแปล  เทวะตาภิสัมมันตะนะคาถา

            หมู่ภูตเหล่าใด  เป็นเจ้าถิ่นก็ดี  สถิตอยู่ในอากาศก็ดี  ซึ่งมาประชุมกันแล้วในที่นี้  ขอหมู่ภูติเหล่านั้น  ทั้งหมดเทียว  จงเป็นผู้มีจิตโสมนัส  อนึ่ง  จงฟังภาษิตโดยเคารพ  เราจะกล่าวสุภาษิตแม้บางประการ  แก่ท่านทั้งหลาย  ซึ่งเป็นภาษิตที่ช่วยเตือนสติในบุญ  ไม่เป็นบาป  เป็นอุบายเครื่องแนะนำอันชอบธรรม สำหรับผู้ทำตาม

            เพราะเหตุนั้นแล  หมู่ภูติทั้งปวงจงสดับตรับฟัง  จงผูกไม่ตรีกับหมู่มนุษยชาติ  ซึ่งเป็นผู้ทำความภักดีอย่างมั่นคงไว้ในหมู่ภูต  มนุษย์ทั้งหลายเหล่าใด  หวังอุปการะตอบแทน  นำพลีกรรม ทั้งกลางวันและกลางคืน  ย่อมเป็นผู้มีอานุภาพน้อย  ส่วนท่านทั้งหลายเป็นภูตที่มีฤทธิ์มาก  แปลกๆ กัน พวกมนุษย์มองไม่เห็น  และรู้จัก ฉะนั้นจงเป็นผุ้ไม่ประมาท ปกปักรักษา มนุษย์เหล่านั้นเถิด

             

วัดพุทธบูชา บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ~ สวดมนต์วัดพุทธบูชา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ภาพงานบุญ


india2553

dj100.25พาเที่ยวอินเดียหลวงพ่อพุทธเมตตาที่พุทธคยา

DSC08813 

 
Design by Wordpress Templates | Bloggerized by Free Blogger Templates | Web Hosting Comparisons