วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2553

บทสวดและคำแปลเขมาเขมะสะระณะคะมะนะปะริทีปิกาคาถา

2975676980_90e9c59006

เขมาเขมะสะระณะคะมะนะปะริทีปิกาคาถา

                             พะหุง  เว สะระณัง  ยันติ                   ปัพพะเตนิ  วะนานิ  จะ
                             อารามะรุกขะเจตยานิ                        มะนุสสา  ภะยะตัชชิตา
                             เนตัง  โข  สะระณัง  เขมัง                 เนตัง  สะระณะมุตตะมัง
                             เนตัง  สะระณะมาคัมมะ                    สัพพะทุกขา  ปะมุจจะติ
                             โย  จะ พุทธัญจะ  ธัมมัญจะ               สังฆัญจะ  สะระณัง  คะโต
                             จัตตาริ  อะริยะสัจจานิ                      สัมมัปปัญญายะ  ปัสสะติ
                             ทุกขัง  ทุกขะสะมุปปาทัง                  ทุกขัสสะ  จะ อะติกกะมัง
                             อะริยัญจัฏฐังคิกัง  มัคคัง                  ทุกขูปะสะมะคามินัง
                             เอตัง  โข   สะระณัง  เขมัง               เอตัง   สะระณะมุตตะมัง
                             เอตัง  สะระณะมะคัมมะ                    สัพพะทุกขา  ปะมุจจะตีติ.

คำแปลเขมาเขมะสะระณะคะมะนะปะริทีปิกาคาคา

                มนุษย์ทั้งหลายเป้นอันมาก  ถูกภัยคุกคาม  ย่อมถึงภูเขา ป่าไม้ สวน ต้นไม้ และเจดีย์บ้างว่าเป็นสรณะ  นั้นมิใช่สรณะอันเกษม  มิใช่สรณะอันอุดม  เขาอาศัยสิ่งนั้นเป็นสรณะแล้ว  ย่อมไม่พ้นจากสรรพทุกข์ไปได้  ส่วนผู้ใดถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ว่าเป็นสรณะเห็นอริยสัจ ๔ ด้วยปัญญาอันชอบ  คือทุกข์  เหตุให้เกิดทุกข์  (สมุทัย) ความก้าวล่วงทุกข์  (นิโรธ) และอริยมรรคมีองค์ ๘ อันเป็นที่เข้าไประงับทุกข์  นี้แลเป็นสรณะอันเกษม  เป็นสรณะอันอุดม  เขาอาศัย(พระรัตนตรัย) นี้เป็นที่พึ่งแล้ว ย่อมพ้นจากสรรพทุกข์ไปได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ภาพงานบุญ


india2553

dj100.25พาเที่ยวอินเดียหลวงพ่อพุทธเมตตาที่พุทธคยา

DSC08813 

 
Design by Wordpress Templates | Bloggerized by Free Blogger Templates | Web Hosting Comparisons