วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2553

บทสวดมนต์โมระปะริตรและคำแปล

2975676980_90e9c59006

โมระปะริตตัง

                        อุเทตะยัญจักขุมา  เอกะราชา
                        หะริสสะวัณโณ    ปะฐะวิปปะภาโส
                ตัง  ตัง  นะมัสสามิ  หะริสสะวัณณัง  ปะฐะวิปปะภาสัง
                        ตะยัชชะ  คุตตา  วิหะเรมุ  ทิวะสัง
                        เย พราหมะณา  เวทะคุ  สัพพะธัมเม
                        เต  เม นะโม  เต จะ  มัง  ปาละยันตุ
                        นะมัตถุ  พุทธานัง  นะมัตถุ  โพธิยา
                        นะโม วิมุตตานัง  นะโม วิมุตติยา
                อิมัง โส ปะริตตัง  กัตวา  โมโร จะระติ  เอสะนา ฯ
                        อะเปตะยัญจักขุมา  เอกะราชา
                        หะริสสะวัณโณ  ปะฐะวิปปะภาโส
                ตัง ตัง  นะมัสสามิ  หะริสสะวัณณัง  ปะฐะวิปปะภาสัง
                        ตะยัชชะ คุตตา  วิหะเรมุ  รัตติง
                        เย  พราหมะณา  เวทะคุ  สัพพะธัมเม
                        เต เม  นะโม  เต จะ  มัง  ปาละยันตุ
                        นะมัตถุ  พุทธานัง  นะมัตถุ  โพธิยา
                        นะโม  วิมุตตานัง  นะโม  วิมุตติยา
                อิมัง โส ปะริตตัง  กัตวา  โมโร  วาสะมะกัปปะยีติ ฯ

คำแปลโมรปริตร

                พระอาทิตย์  เป็นดวงตาของโลก  เป็นเอกราช  มีสีเพียงดังสีแห่งทอง  ยังพื้นปฐมพีให้สว่างอุทัยขึ้นมา  เพราะเหตุนั้น  ข้าขอนอบน้อมพระอาทิตย์นั้น  ซึ่งมีสีเพียงดังแห่งทอง ยังพื้นปฐพีให้สว่าง  ข้าทั้งหลาย  อันท่านคุ้มครองแล้วในวันนี้  พิ่งอยู่เป็นสุขตลอดวัน  พราหมณ์ทั้งหลายเหล่าใด  ผู้ถึงซึ่งเวทในธรรมทั้งปวง พราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้น  จงรับความนอบน้อมของข้า อนึ่ง  พราหมณ์ทั้งหลาย  เหล่านั้น  จงรักษาซึ่งข้า  ความนอบน้อมของข้า  จงมีแต่พระพุทธเจ้าทั้งหลาย  ความนอบน้อมของข้าจงมีแด่พระโพธิญาณ  ความนอบน้อมของข้า  จงมีแด่ท่านผู้พ้นแล้วทั้งหลาย  ความนอบน้อมของข้าจงมีแด่วิมุตติธรรม  นกยูงนั้นได้กระทำปริตรอันนี้แล้ว  จึงเที่ยวไปเพื่ออันแสวงหาอาหาร

              พระอาทิตย์เป็นดวงตาของโลก  เป็นเอกราช  มีสีเพียงดังสีแห่งทอง  ยังพื้นปฐพีให้สว่าง ย่อมอัสดงคตไป  เพราะเหตุนั้นข้าขอนอบน้อมพระอาทิตย์นั้น  ซี่มีสีเพียงดังสีแห่งทอง  ยังพื้นปฐพีให้สว่าง  ข้าทั้งหลาย  อันท่านคุ้มครองแล้วในวันนี้  พึงอยู่เป็นสุขตลอดคืน  พราหมณ์ทั้งเหล่าใด ผู้ถึงซึ่งเวทในธรรมทั้งปวง  พราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้น  จงรับความนอบน้อมของข้า  อนึ่งพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้น  จงรักษาซึ่งข้า  ความนอบน้อมของข้า  จงมีแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลาย  ความนอบน้อมของข้าจงมีแด่พระโพธิณาณ ความนอบน้อมของข้า  จงมีแด่ท่านผู้พ้นแล้วทั้งหลาย  ความนอบน้อมของข้า  จงมีแด่วิมุตติธรรม  นกยูงนั้น ได้กระทำปริตร  อันนี้แล้ว  จึงสำเร็จความอยู่แล

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ภาพงานบุญ


india2553

dj100.25พาเที่ยวอินเดียหลวงพ่อพุทธเมตตาที่พุทธคยา

DSC08813 

 
Design by Wordpress Templates | Bloggerized by Free Blogger Templates | Web Hosting Comparisons