วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553

บทสวดและคำแปล พระสูตร

DSC08302 

พระสูตร

        เอวัมเม  สุตัง  ฯ เอกัง  สะมะยัง  ภะคะวา อันตะรา จะ
ราชะคะหัง  อันตะรา จะ  นาลันทัง  อัทธานะมัคคะปะฏิปันโน  โหติ
มะหะตา  ภิกขุสังเฆนะ  สัทธิง  ปัญจะมัตเตหิ  ภิกขุสะเตหิ ฯ  สุปปิโยปิ
โข  ปะริพพาชะโก  อันตะรา  จะ ราชะคะหัง  อันตะรา  จะ นาลันทัง
อัทธานะมัคคะปะฏิปันโน โหติ  สัทธิง  อันเตวาสินา  พรัหมะทัตเตนะ
มาณะเวนะ ฯ  ตัตระ  สุทัง  สุปปิโย  ปะริพพาชะโก  อะเนกะปะริยา-
เยนะ  พุทธัสสะ  อะวัณณัง ภาสะติ  ธัมมัสสะ  อะวัณณัง  ภาสะติ
สังฆัสสะ  อะวัณณัง  ภาสะติ  ฯ  สุปปิยัสสะ  ปะนะ  ปะริพพาชะกัสสะ
อันเตวาสี  พรัหมะทัตโต  มาณะโว  อะเนกะปะริยาเยนะ  พุทธัสสะ
วัณณัง  ภาสะติ  ธัมมัสสะ  วัณณัง  ภาสะติ  สังฆัสสะ  วัณณัง  ภาสะติ ฯ
อิติหะ เต  อุโภ  อาจะริยันเตวาสี  อัญญะมัญญัสสะ  อุชุวิปัจจะนิกะวาทา
ภะคะวันตัง  ปิฏฐิโต  ปิฏฐิโต  อะนุพันธา  โหนติ  ภิกขุ  สังฆัญจะ ฯ

คำแปล พระสูตร

          ข้าพเจ้า(พระอานนทเถระ)  ได้สดับมาแล้วอย่างนี้  สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า  เสด็จดำเนินทางไกล  ระหว่างกรุงราชคฤห์  และเมืองนาลันทา  พร้อมหมู่ภิกษุมาก  ประมาณ ๕๐๐ รูป  แม้สุปิยปริพพาชกแล  ก็เดินทางไกล  ระหว่างกรุงราชคฤห์และเมืองนาลันทา  พร้อมพรหมทัตมาณพ  ผู้เป็นอันเตวาสิก 

           ทราบว่า ณ ที่นั้น สุปิยปริพพาชก กล่าวโทษพระพุทธเจ้า  พระธรรม และพระสงฆ์มากมายหลายอย่าง  แต่พรหมทัตมาณพ ผู้เป็นอันเตวาสิก(ศิษย์) ของสุปิยปริพาชกกลับกล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้า  พระธรรม พระสงฆ์ 

          อาจารย์และอันเตวาสิกทั้ง ๒ คนนั้น เป็นผู้มีวาทะขัดแย้งกันอย่างตรงกันข้าม  ติดตามพระผู้มีพระภาคเจ้าและผู้ภิกษุไปข้างหลัง ๆด้วยประการฉะนี้

วัดพุทธบูชา บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ~ สวดมนต์วัดพุทธบูชา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ภาพงานบุญ


india2553

dj100.25พาเที่ยวอินเดียหลวงพ่อพุทธเมตตาที่พุทธคยา

DSC08813 

 
Design by Wordpress Templates | Bloggerized by Free Blogger Templates | Web Hosting Comparisons